Резултати слалом

Резултати 2019 година
- Прв изборен за Сениори
- Прв изборен за Сениори У23
- Втор изборен за Сениори
- Втор изборен за Сениори У23
Резултати 2018 година Резултати 2017 година
- Прв изборен за Јуниори - Генерала
- Втор изборен за Јуниори - Генерала
- Прв изборен за Сениори и У23 - Генерала
- Втор изборен за Сениори и У23 - Генерала
- Трет изборен за Сениори и У23 - Генерала
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
- Икас конечни резултати 2018
- Велес опен 2018
- Илинден опен 2018
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2018
- Отворено првенство на Македонија 2018
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
- Икас конечни резултати
- Велес опен 2017
- Илинден опен 2017
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2017
- Отворено првенство на Македонија 2017
Резултати 2016 година Резултати 2015 година
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
- Икас конечни резултати
- Велес опен 2016
- Илинден опен 2016
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2016
- Отворено првенство на Македонија 2016
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
- Икас конечни резултати
- Велес опен 2015
- Илинден опен 2015
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2015
- Отворено првенство на Македонија 2015
Резултати 2014 година  Резултати 2013 година
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
   ИКАС
- Икас квалификации
- Икас полуфинале и финале
- Велес опен 2014
- Илинден опен 2014
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2014
- Државно пионерско првенство
- Државно јуниорско првенство
- Државно сениорско првенство
   ИКАС
- Икас квалификации
- Икас полуфинале и финале
- Велес опен 2013
- Илинден опен 2013
- 9-то Ноемвриски слалом Велес 2013